Utworzenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Utworzenie Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży

Z dniem 1 września 2018 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży został połączony z Biblioteką Pedagogiczną w Łomży. Zespół odtąd nosi nazwę Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży. Decyzję w tej sprawie podjął Sejmik Województwa Podlaskiego – Uchwała nr XLIX/458/2018 z dnia 28 maja 2018 r. Organem prowadzącym Centrum jest Samorząd Województwa Podlaskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. Obszarem działania Centrum pozostaje teren województwa podlaskiego.

Dyrektorem Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży jest Pan Bernard Zbigniew Kossakowski.

Siedzibą Centrum jest Łomża, Plac Kościuszki 2, a nowym adresem strony internetowej jest: www.cen.lomza.pl