KLAUZULE INFORMACYJNE

Informacja o pozyskiwanych i przetwarzanych danych osobowych w Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Przetwarzanie danych osobowych następuje na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 2016, Nr 119, poz. 1).

Administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, ul. Mikołaja Reja 67B, 16-400 Suwałki, w imieniu którego działa Lidia Kłoczko – dyrektor Centrum.

Zakres przetwarzanych danych określony jest w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. 2016, poz. 1591), w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 369) oraz niezbędne dane teleadresowe: adres e-mail, numer telefonu, adres szkoły/placówki.

Poniżej publikujemy listę kategorii zbiorów danych oraz zakres danych osobowych, które są przetwarzane:

1. Uczestnicy kursów kwalifikacyjnych:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, nazwa i adres szkoły/placówki, poziom i kierunek wykształcenia, przetwarzane będą w celu realizacji kursu oraz wydania świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
2. Uczestnicy form doskonalenia (doskonalenia zawodowego w szkole, konferencji, konsultacji, kursów, lekcji bibliotecznych, seminariów, warsztatów, sieci współpracy i samokształcenia, spotkań autorskich, szkoleń, wykładów i zajęć otwartych):
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, nauczany przedmiot, przetwarzane będą w celu dokumentowania uczestnictwa w danej formie doskonalenia i wydania zaświadczenia,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.

W przypadku wystawiania faktury za udział w szkoleniu potrzebne są następujące dane: nazwa i adres szkoły/placówki, nazwa, adres i NIP organu prowadzącego.

Zapisując się na szkolenie na stronie internetowej Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach wypełniacie Państwo formularz zgłoszeniowy. W ten sposób korzystacie Państwo z narzędzia Google. Dane osobowe zawarte w formularzu będą wykorzystywane wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, wystawienia faktury (o ile dotyczy), zakwalifikowania na szkolenie oraz przygotowania zaświadczenia (o ile dotyczy).

Więcej informacji o polityce bezpieczeństwa Google znajduje się na stronie: https://www.google.com/intl/pl_pl/policies/privacy/

Możecie Państwo odmówić podania określonych informacji, przy czym może to skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na kursy kwalifikacyjne i/lub formy doskonalenia.

3. Osoby korzystające z usług Biblioteki Pedagogicznej:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, seria i numer dowodu osobistego, numer ewidencyjny PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, adres do korespondencji, zawód określany jako kategoria czytelnika, przetwarzane będą w celu udostępniania zbiorów biblioteki,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
4. Konkursy organizowane w Centrum:
 • dane osobowe uczestnika – nauczyciela: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nazwa i adres szkoły, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, w przypadku współorganizowania konkursu przez Centrum, dane mogą zostać również udostępnione współorganizatorom,
 • dane osobowe uczestnika – ucznia: imię i nazwisko, klasa, nazwa szkoły, przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konkursu, w przypadku współorganizowania konkursu przez Centrum, dane mogą zostać również udostępnione współorganizatorom,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
5. Umowy cywilnoprawne z osobami niebędącymi pracownikami Centrum:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres zamieszkania, wynagrodzenie, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji umowy,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
6. Wykonawcy zamówień publicznych:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, NIP, adres zamieszkania/ adres firmy, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, numer konta bankowego, przetwarzane będą w celu realizacji zamówień publicznych,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
7. Osoby ubiegające się o zatrudnienie w Centrum:
 • dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, adres do korespondencji, dokumenty potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, przetwarzane będą w celu rekrutacji na wolne stanowiska pracy, w przypadku nauczycieli – dane osobowe i ich podanie określa ustawa Karta Nauczyciela,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
8. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych:
 • dane osobowe korzystających ze świadczeń i ewentualnie członków rodziny: imię i nazwisko, stopień pokrewieństwa, data urodzenia, adres zamieszkania, numer emerytury, miesięczny dochód brutto w przeliczeniu na jednego członka rodziny, numer konta bankowego, będą niezbędne do przyznania świadczeń,
 • podanie danych osobowych jest obowiązkowe.
Dane osobowe:
 • w wersji elektronicznej – zostaną usunięte po upływie jednego miesiąca po przeprowadzeniu szkolenia oraz wystawieniu zaświadczenia uczestnictwa w szkoleniu;
 • w wersji papierowej – zostaną zarchiwizowane po upływie jednego roku (licząc od roku, w którym została wyrażona zgoda) i będą podlegały przetwarzaniu do celów archiwalnych w interesie publicznym.

Uprzejmie informujemy, że posiadają Państwo prawo do wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ponadto posiadają Państwo prawo wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W trakcie szkoleń i konkursów organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach zastrzegamy sobie prawo wykonywania zdjęć oraz utrwalania przebiegu szkoleń i konkursów w formie dokumentacji fotograficznej i filmowej, wystąpień i wizerunków uczestników w celu ich wykorzystania w publikacjach Centrum, na stronie www.cen.suwalki.pl oraz innych serwisach prowadzonych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.