Cele:

 • przedstawienie najnowszych badań naukowych w dziedzinie historii, zwłaszcza XX wieku,
 • przygotowanie nauczycieli do realizacji nowej podstawy programowej,
 • obraz współczesności w kontekście wydarzeń historycznych.

Adresaci: nauczyciele historii, wszyscy zainteresowani nauczyciele.

Autor: dr Jarosław Schabieński

Cele:

 • przeanalizowanie zadań nauczyciela polonisty wynikających z nowej podstawy programowej,
 • przedstawienie propozycji metodycznych realizacji treści nowej podstawy programowej z zakresu kształcenia literackiego i kulturowego, kształcenia językowego oraz teorii literatury.

Adresaci: nauczyciele języka polskiego uczący w szkole podstawowej.

Informacje o programie:

 • można wziąć udział we wszystkich formach doskonalenia oferowanych w programie lub w wybranych,
 • możliwa jest realizacja wybranych form programu dla określonej, stałej grupy nauczycieli, np. z terenu gminy, miasta lub powiatu – zajęcia będą organizowane wówczas na terenie danej gminy, miasta lub powiatu.

Autor: Jolanta Kubrak

Cele:

 • wspomaganie szkół w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych,
 • wspomaganie nauczycieli bibliotekarzy w organizacji i zarządzaniu biblioteką szkolną,
 • prowadzenie działalności edukacyjno-kulturalnej promującej czytelnictwo.

Jest to kontynuacja programu realizowanego w poprzednim semestrze.

Obejmuje metody pracy z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) i praktyczne wykorzystanie narzędzi z zakresu TIK.

Cele:

 • promowanie nowego podejścia do zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych,
 • rozwijanie umiejętności algorytmicznego myślenia i rozwiązywania problemów,
 • upowszechnianie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie TIK.

Adresaci: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Autorzy: Danuta Moroz, Andrzej Staszczyk

Uwaga: istnieje możliwość uczestniczenia w wybranych szkoleniach.

Cel: Podniesienie jakości i efektów kształcenia zawodowego w szkołach województwa podlaskiego.

Adresaci:

 • kadra kierownicza szkół kształcenia zawodowego,
 • nauczyciele kształcenia zawodowego.

Autor: Krystyna Osakowicz

Konkurs ma na celu uczczenie stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę, wzmacnianie postaw patriotycznych oraz podkreślenie roli niepodległości jako kluczowej wartości dla społeczeństwa polskiego.

Uczestnicy: nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek z terenu województwa podlaskiego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach:

 • scenariusz lekcji wychowawczej lub cykl scenariuszy poświęconych stuleciu Niepodległej,
 • scenariusz uroczystości szkolnej poświęconej stuleciu Niepodległej,
 • projekt edukacyjny poświęcony stuleciu Niepodległej.

Wymagania formalne:

Opis lekcji/uroczystości/projektu w wersji elektronicznej w formacie WORD, czcionka 12, odstęp 1,5, grafika w formacie .jpg. Powinien on zawierać: temat, cele, materiały niezbędne do realizacji, czas trwania, miejsce realizacji oraz opis przebiegu lekcji/uroczystości/projektu. Materiały pomocnicze powinny stanowić załącznik do opisu lekcji/uroczystości/projektu. Opis w wersji elektronicznej należy przesłać na adres Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach.

Regulamin konkursu zostanie przesłany do szkół w lutym br. oraz opublikowany na stronie internetowej Centrum.

Kryteria oceny lekcji/uroczystości/projektu:

 • spełnienie wymagań formalnych,
 • realizacja celów edukacji patriotycznej,
 • atrakcyjność zaproponowanych form pracy,
 • możliwość realizacji scenariusza w warunkach szkolnych.

Termin nadsyłania prac: do 30 kwietnia 2018 r.