Cele programu Procesowe wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych:

– udzielanie przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym pomocy w diagnozowaniu ich potrzeb rozwojowych,

– udzielanie szkołom, placówkom wsparcia w procesie rozwoju jakościowego w zakresie zdiagnozowanych potrzeb.

Adresaci programu:

Program procesowego wspomagania rozwoju jest adresowany do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych na terenie województwa podlaskiego. Szkolenia, warsztaty, konsultacje organizowane i prowadzone są w szkole, placówce zgłoszonej do wspomagania.

Realizacja programu:
 • Pisemne zgłoszenie szkoły/placówki oświatowej przez jej dyrektora do wspomagania w roku szkolnym 2017/2018.
 • Pomoc nauczyciela konsultanta w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb rozwojowych szkoły/placówki oświatowej.
 • Opracowanie planu rozwoju – oferty dedykowanej konkretnej szkole/placówce oświatowej.
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, seminariów, konsultacji – pomoc konsultantów, specjalistów w realizacji działań prorozwojowych.
 • Wspólna ocena efektów rozwoju szkoły/placówki oświatowej. W ramach realizacji programu oferujemy uruchomienie sieci współpracy i samokształcenia, dedykowanych konkretnym grupom nauczycieli według zgłoszonych potrzeb.

 

 Zasady wspomagania szkół i placówek oświatowych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach w roku szkolnym 2017/2018:

 • Każda szkoła/przedszkole/placówka uczestnicząca w procesie wspomagania rozwoju szkoły, przekazuje do Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach na każdy rok szkolny formularz zgłoszenia do wspomagania. Zgłoszenia są rejestrowane przez sekretariat CEN w Suwałkach. Zgłoszenie jest wymagane na każdy rok szkolny, również w przypadku kontynuacji wspomagania.
 • W każdej wspomaganej szkole/przedszkolu/placówce, na początku roku szkolnego, CEN w Suwałkach zapewnia pomoc w przeprowadzeniu diagnozy potrzeb szkoły/placówki obejmującej m.in. wywiad z dyrektorem, warsztat diagnostyczny z radą pedagogiczną oraz analizę dostępnych dokumentów, np. sprawozdanie ze wspomagania w poprzednim roku szkolnym (rekomendacje), plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły, raport z ewaluacji zewnętrznej/wewnętrznej, wyniki egzaminów zewnętrznych itp.
 • Na każdy rok szkolny przygotowywany jest plan wspomagania szkoły/przedszkola/placówki zawierający: wyniki diagnozy potrzeb, cele do zrealizowania w danym roku szkolnym, planowane efekty wspomagania oraz harmonogram działań.
 • Opracowany, uzgodniony i podpisany przez dyrektora szkoły/przedszkola/placówki i nauczyciela konsultanta plan wspomagania szkoły/przedszkola/placówki trafia do wspomaganej szkoły/przedszkola/placówki oraz do CEN w Suwałkach.
 • Umowa w zakresie organizowania i prowadzenia wspomagania szkoły/przedszkola/placówki jest podpisywana w miarę możliwości do 30 września 2017 r. przez dyrektora wspomaganej szkoły/przedszkola/placówki i dyrektora CEN w Suwałkach. Wysokość kwoty za wspomaganie zawarta w umowie jest ustalana indywidualnie dla każdej umowy i wynika z uzgodnionego planu wspomagania szkoły/przedszkola/placówki. Koszty związane ze wspomaganiem są ponoszone zgodnie z umową.
 • Nauczyciel konsultant wspólnie z dyrektorem szkoły/przedszkola/placówki monitoruje realizację działań ustalonych w planie wspomagania.
 • Nauczyciel konsultant wraz z dyrektorem szkoły/przedszkola/placówki i zespołem nauczycielskim/radą pedagogiczną na zakończenie wspomagania dokonuje podsumowania procesu wspomagania, sporządza, w miarę możliwości do 30 czerwca 2018 r. sprawozdanie zawierające wnioski i rekomendacje oraz podpisuje je wraz z dyrektorem szkoły/przedszkola/placówki.